Enerex

การ Monitor เครื่องสำรองไฟฟ้าด้วย ระบบ UP Connex

การ monitor เครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วย ระบบ UP Connex ในการใช้งาน เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับ ระบบเครือข่าย
หรือ เครื่อง server การ monitor เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นสิ่งสำคัญ ในกรณี ไฟฟ้า ดับ หรือ ไฟฟ้า ตก ผู้ดูแลระบบ
จำเป็น ต้องทราบถึง เหตุการณ์ผิดปรกติ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถ แก้ไขได้ทันที ทั้งระบบ ยังต้องสามารถเก็บ
Log file เพื่อให้สามารถนำมาตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยระบบเดิม มีการแจ้งเตือนผ่าน email และ Log file ที่เก็บ
ไม่มีรายละเอียดมากพอ ในการนำมาใช้ตรวจสอบย้อนหลัง ด้วยประสพการณ์ของบริษัทฯ ที่เข้าใจถึงความต้องการต้องการของลูกค้า เป็นอย่างดี จึงได้มีการออกแบบ ระบบ UP Connex ที่เป็น อุปกรณ์เสริม นำมาเชื่อมต่อ ระหว่าง เครื่องสำรองไฟฟ้า และ ระบบเครือข่าย พร้อมทั้ง ยังได้ ทำให้มีการแจ้งเตือนผ่าน line application ได้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ รับรู้ถึง สถานะของ ไฟฟ้า และ หาก มีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับ ไฟฟ้า ก็ สามารถเข้าทำการแก้ไข ได้ทันทีรวมถึง ยังมี UP Connex server ที่เป็น ศูนย์กลาง ในการแสดงผล แบบ dashboard ทำให้ ผู้ดูแลระบบ สามารถ เห็นภาพรวม ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ได้ใน ทุก ๆ จุดที่ติดตั้ง อีกทั้ง ด้วยการ เก็บ log ทุก ๆ 2 วินาที ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลระบบไฟฟ้า ที่เก็บไว้ สามารถนำมา ตรวจสอบ และ นำเสนอ เพื่อทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ระบบไฟฟ้า ดีขึ้นได้

เพียงติดตั้ง ระบบ UP Connex และ UP Connex server ผู้ใช้งาน หรือ ผู้ดูแลระบบ ก็ สามารถ monitor เครื่องสำรองไฟฟ้าได้จากส่วนกลาง และได้รับการแจ้งเตือน ผ่าน line application